Nastavit menu v panelu administrace

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na webovém portále http://www.tsp-kurzy.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele webového portálu a zákazníka. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.). Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.1.    Provozovatel

Mgr. Lukáš Střeštík, Šumavská 36, 602 00 Brno
E-mail: ahoj@tsp-kurzy.cz
IČ: 75594731
Č. účtu: 2600082918/2010 v CZK (Fio banka)
Nejsem plátce DPH

Zapsán dne 30.08.2010 v Živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna.

Provozovatel při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti..

1.2.    Zákazník

Zákazník je spotřebitelem a při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

1.3.    Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelská smlouva je taková smlouva, kdy jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel (zákazník) a na druhé straně dodavatel zboží či poskytovatel služeb, zejména se jedná o smlouvu kupní, o dílo nebo o jiné smlouvy dle občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky smlouvy o poskytování služeb a/nebo podmínky smlouvy kupní.

1.4.    Uzavření smlouvy

Zákazník vyplněním a odesláním formuláře vytvoří objednávku, která je návrhem na uzavření smlouvy. Samotná smlouva je uzavřena momentem připsání částky odpovídající aktuální ceně kurzu na bankovní účet provozovatele. Od tohoto momentu mezi provozovatelem a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny vzniklou smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí dané smlouvy. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Uzavřená smlouva je provozovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového portálu http://www.tsp-kurzy.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.

1.5.    Produkt provozovatele

Internetový e-learningový kurz (dále jen „on-line kurz“), který je určen ke školení k přijímacím zkouškám na Masarykovu univerzitu ve formě testů studijních předpokladů. Kurz probíhá formou datového video streamingu předpřipravených video lekcí, procvičovacích kvízů složených ze sestříhaných otázek předchozích verzí TSP, sepsané teorie a doprovodných souborů ve formátu PDF na serveru Poskytovatele.

Videa poskytována v rámci on-line kurzu jsou dostupná pouze ve formě on-line streamingu dat ze serveru http://www.tsp-kurzy.cz. Pro sledování on-line kurzu je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu. On-line kurz není dostupný na médiích typu DVD, ani není povoleno jej stahovat do počítače pro pozdější sledování bez připojení k Internetu.

Uhrazením ceny on-line kurzu získává zákazník právo na přístup k objednanému on-line kurzu Poskytovatele na dobu určenou v kurzu. Po uplynutí této lhůty dochází k vyčerpání objednané služby bez ohledu na skutečnost, zda-li zákzník službu využil nebo nevyužil.

1.6.    Způsob komunikace provozovatele se zákazníkem

Provozovatel poskytuje veškerá oznámení a informace týkající se objednávky zákazníkovi v elektronické podobě, a to prostřednictvím emailové zprávy na emailovou adresu, kterou zadá zákazník při registraci. Provozovatel neodpovídá za případy, kdy k doručení odeslané e-mailové zprávy nedojde vinou provozovatele přenosové sítě či e-mailové schránky zákazníka.

 

2. Registrace zákazníka a objednávka produktů

2.1.    Registrace v internetovém portále http://www.tsp-kurzy.cz

Před odesláním první objednávky nebov jejím průběhu, se zákazník zaregistruje v internetovém portálu na webové adrese http://www.tsp-kurzy.cz.

Registrace je nezbytnou podmínkou pro to, aby zákazník mohl využívat svůj osobní profil, v němž má přístup k objednanému produktu. V osobním profilu zákazníka se pak zobrazují i případné další doplňující informace ke zvolenému produktu.

Systém zákazníka sám navede do registračního formuláře, kde zákazník vyplní nezbytné údaje pro základní účet:

a)      přihlašovací jméno a heslo
b)      jméno a příjmení
c)      e-mailovou adresu

Úspěšná registrace zákazníka je provedena až po potvrzení emailu odeslaného provozovatelem na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při registraci. Zákazník je povinen správně a pravdivě vyplnit všechny povinné údaje – při zadání chybných nebo neúplných údajů provozovatel nezaručuje, že objednávka bude správně a včas vyřízena.
Registraci zákazník provede pouze jednou. Každou další objednávku provádí pod registračními údaji přidělenými v rámci první objednávky, tedy pod přihlašovacím jménem a heslem.

2.2.    Zabezpečení nakládání s osobními údaji

Registrační údaje zákazníka jsou chráněny před jejich zneužitím třetími osobami v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

2.3.    Objednávka

Objednávka na internetovém portálu http://www.tsp-kurzy.cz je závazná v okamžiku, kdy dojde k přijetí platby na účet provozovatele. Na základě toho bude zákazníkovi aktivován příslušný kurz.

 

3. Cena a úhrada ceny produktů

3.1.    Výše ceny kurzu

Výše ceny kurzu je určena přímo u konkrétního kurzu. Všechny uvedené ceny jsou konečné. Provozovatel není plátcem DPH.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) a uhrazením kupní ceny (bankovní poplatek apod.) si hradí kupující sám.

3.2.    Den a způsob úhrady

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky nebo není-li na stránce konkrétního produktu stanoveno jinak, pak platbu za objednávku lze uhradit následovně:

  • platba převodem – po doručení objednávky zprostředkovateli je zákazníkovi zaslána e-mailová zpráva s platebními údaji, potřebnými pro realizaci platby (číslo účtu, cena, způsob identifikace). Platba je obvykle připsána na bankovní účet provozovatele během jednoho pracovního dne od provedení transakce, avšak převod může trvat i déle. Za den úhrady je považován den, v němž je připsána příslušná částka na bankovní účet provozovatele. Zákazník je povinen dodržet předepsaný způsob identifikace platby. V případě jeho nedodržení, nebude možné platbu identifikovat.

3.3.    Povinnost zákazníka uhradit objednaný kurz

Provozovatel není povinen aktivovat zákazníkovi objednaný kurz do jeho úplného uhrazení.

 

4. Doručení objednaných produktů

On-line produkty jsou považovány za doručené jejich zpřístupněním zákazníkovi. O tomto zpřístupnění je zákazník informován e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu zákazníka.

Provozovatel se zavazuje zpřístupnit zákazníkovi on-line produkt (on-line kurz) do 3 dnů od připsání platby (plné výše ceny za objednaný produkt) na bankovní účet provozovatele.

 

5. Práva a povinnosti zákazníka

5.1.    Zákazník má právo využívat služby objednaného on-line kurzu v časovém rozsahu definovaném článkem 1.5.

5.2.    Zákazník má možnost otestovat před zakoupením on-line kurzu, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. Úhradou objednávky on-line kurzu zákazník potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný on-line kurz. Na případné následné problémy s přehráváním na straně zákazníka nelze brát zřetel.

5.3.    Zákazník se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 9 – Ochrana autorských práv.

5.4.    Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost na výsledcích dosažených Zákazníkem při příjímacím řízení.

5.5.    Zákazník výslovně souhlasí se zpřístupněním kurzu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy  dle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

5.6.    Zákazník bere na vědomí, že v diskuzích je výslovně zakázáno šířit jakékoli vulgární výrazy, obchodní sdělení a jiná sdělení nesouvisející s tématikou diskuzí a texty, jež jsou v rozporu s právním řádem České republiky, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy nebo mohou poškodit dobrou pověst Poskytovatele nebo jeho konkurence. Porušení tohoto bodu je závažným porušením obchodních podmínek a uživatelský účet může být včetně IP adresy zablokován a to trvale a bez náhrady.

 

6. Práva a povinnosti Provozovatele

6.1.    Provozovatel má povinnost nastavit zákazníkovi přístupová práva k objednanému on-line kurzu do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady ceny kurzu od Zákazníka na svůj účet.

6.2.    Provozovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Zákazníka k on-line kurzu za předpokladu, že Zákazník bude porušovat článek 9 a 10 těchto podmínek.

6.3.    Provozovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Zákazníka o svých dalších službách a to využitím e-mailové adresy Zákazníka, přičemž Zákazník s tímto souhlasí. Provozovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Zákazníkovi v případě, že se Zákazník odhlásí z odebírání těchto zpráv pomocí odkazů v těchto emailech.

6.4.    V případě nedostupnosti on-line kurzu je Provozovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Zákazníkovi o stejnou dobu, po kterou nebyl on-line kurz dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Zákazník k on-line kurzu přistupovat, nemá Zákazník v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

6.5.    Provozovatel nenese odpovědnost za obsah diskuzí a příspěvků uživatelů a vyhrazuje si právo nevhodné příspěvky smazat. Provozovatel si dále vyhrazuje právo odpovídat pouze na dotazy, které věcně přímo souvisejí s příslušným on-line kurzem a s danou problematikou.

 

7. Odstoupení od smlouvy

7.1.    Odstoupení od smlouvy zákazníkem

Zákazník nemá v souladu s ust. § 1837 písm. l) občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy, neboť vytvořením objednávky a zaplacením ceny kurzu výslovně souhlasí se zpřístupněním kurzu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy  dle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

Zákazník má možnost odstoupit od smlouvy v případě vytvoření objednávky s uvedením, že nesouhlasí se zpřístupněním kurzu ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy a to v souladu s ust. § 1829 odst. 1, kdy má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení je možné provést zasláním e-mailu na e-mailovou adresu ahoj@tsp-kurzy.cz s uvedením čísla objednávky, jména zákazníka a produktu, pro jeho jasnou identifikaci. Současně v uvedeném e-mailu musí zákazník projevit vůli odstoupit od smlouvy.

7.2.    Postup vrácení peněz při odstoupení od smlouvy

Při odstoupení od smlouvy vrátí provozovatel zákazníkovi zaplacenou cenu, resp. její příslušnou část způsobem, kterým byla od zákazníka přijata, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1.    Souhlas se zpracováním osobních údajů

Provozovatel při nakládání s osobními údaji zákazníků dodržuje ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Provozovatel prohlašuje, že je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů v registru zpracování osobních údajů.  Potvrzením registrace dle článku 2 těchto pravidel účasti souhlasí zákazník závazně se zpracováním osobních údajů pro účely obchodní činnosti Provozovatele v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací.

8.2.    Změna/odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Na písemnou žádost zákazníka  mohou být jeho osobní údaje v databázi Provozovatele změněny či odstraněny. V případě takové žádosti o odstranění osobních údajů z databáze Provozovatele dojde zároveň ke zrušení osobního profilu zákazníka a neobnovitelnému vymazání údajů o všech objednávkách a dalších informací.

 

9. Autorská práva

9.1.    Zákazník je povinen při nakládání s veškerými produkty provozovatele dodržovat zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Zákazník zejména není oprávněn v rozporu s autorským zákonem půjčovat, kopírovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit žádný z produktů a dalších poskytnutých materiálů provozovatele. Porušením ustanovení autorského zákona se zákazník vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany provozovatele, v některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky trestného činu.

9.2.    Zakoupený internetový kurz smí používat pouze jedna osoba (zákazník), a to výhradně k nekomerčním účelům. V případě závažného zneužití vstupních údajů, resp. autorských práv si provozovatel vyhrazuje právo okamžitě, trvale a bez náhrady zablokovat přístup do kurzu.

9.3.    Zákazník se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu. Zákazník nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Zákazník třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

9.4.    Zákazník se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Zákazník zavazuje nepořizovat žádné audio/video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

9.5.    Ochrana autorských práv se vztahuje také na přílohy k jednotlivým kapitolám on-line kurzu (ve formátu PDF a všech textů umístěných na serveru http://www.tsp-kurzy.cz). Přílohy jsou poskytovány pouze pro soukromé účely Zákazníka a je zakázáno je dále šířit třetím osobám.

9.6.    Řešení příkladů a výukové texty jsou duševním vlastnictvím provozovatele. Je výslovně zakázáno je kopírovat, upravovat a rozšiřovat bez předchozího písemného svolení provozovatele.

9.7.    Veškerá zadání úloh TSP jsou duševním vlastnictvím Masarykovy univerzity a jsou užita na základě licence poskytnuté Masarykovou univerzitou. Veškeré vysvětlující komentáře a doprovodné texty k jednotlivým úlohám jsou produktem autora kurzu a Masarykova univerzita nezaručuje jejich správnost.

Provozovatel používá příklady z Testu studijních předpokladů Masarykovy Univerzity na základě Licenční smlouvy Uzavřené mezi Poskytovatelem a Masarykovou Univerzitou dne 28. 11. 2016.

 

10.  Garance vrácení peněz

10.1.    V případě zakoupení kompletního kurzu TSP má Zákazník možnost využít garanci vrácení zaplacené ceny kurzu.

10.2.    Pro využití garance vrácení peněz zaplacených za kompletní kurz TSP je nutné splnit následující kumulativně podmínky:

  • Zakoupit Kompletní kurz TSP nejpozději do konce měsíce února roku konání přijímacího řízení na Masarykovu univerzitu.
  • Nedostat se na žádnou z fakult Masarykovy univerzity z důvodu nízkého percentilu.
  • Mít v době konání přijímacího řízení platný a aktivní výše uvedený kurz.
  • Oznámit nepřijetí Provozovateli nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení o nepřijetí na Masarykovu univerzitu. V případě pochybností je důkazní břemeno na Zákazníkovi.
  • Zaslat provozovateli prostřednictvím emailové zprávy na adresu ahoj@tsp-kurzy.cz naskenované rozhodnutí.

10.3.    V případě splnění všech výše uvedených podmínek zašle Provozovatel zaplacenou cenu Kompletního kurzu TSP na bankovní účet stanovený zákazníkem.

10.4.    Provozovatel je povinen vrátit předmětnou částku do 30ti dnů od splnění podmínek.

 

11.  Závěrečná ustanovení

11.1.    Platnost a závaznost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2017 a vztahují se na veškeré smluvní vztahy ohledně dodávky zboží a poskytování služeb zákazníka a provozovatele.

Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

11.2.    Jazyk komunikace

Při komunikaci se zákazníky v rámci poskytování služeb bude Provozovatel používat český jazyk.

11.3.    Místo řešení sporů

Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem je příslušným Krajský soud v Brně.

11.4.    Souhlas a vázanost zákazníka těmito obchodními podmínkami

Zákazník odesláním závazné objednávky potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a svou vůli řídit se jimi v rámci předmětného smluvního vztahu.

My svým kurzům věříme

A proto Vám nabízíme Garanci vrácení 100% ceny kurzu pokud se na žádnou z fakult nedostanete! Stačí si koupit kompletní Kurz TSP do konce února a Garance je Vaše!

O TSP Kurzech

Stovky hodin usilovné práce a konečně je to tu! Online TSP kurzy, které nemají konkurenci.

Kurzy obsahují teorii a desítky hodin videí s detailním vysvětlením všech typů příkladů uspořádaných do jednotlivých lekcí.

Kurzy obsahují navíc náhodné kvízy ze všech příkladů TSP MU, které se kdy vyskytly, a to uspořádané podle jednotlivých kapitol, abyste si mohli trénovat přesně to, co chcete.

Oblíbené kurzy